عید سعید قربان!


"بسم الله الرّحمن الرّحیم"

     عیـــد قربـــــــــا ن

 

 

عید قربان گرچه آیین خلیل آزر اســـــــــت                                ملت اســــلام را امروز زیب و زیور اســــت

 

حبّذا عیدى كه سرخ از خون قربانــــــى او                              گونه اســـــلام و روى ملت پیــــــغمبر اســـــت

 

حبّذا روزى كه ابراهیم را در كوى دوســـت                            ذبح اسماعیل از یك گوسفند آسانتر اســــــــــت

 

حاجیان از جان چنان بوسند آن سنگ سیاه                           خانه حق را كه گویى خـال روى دلبر اســــــتت

 

سالى ار یك حج بود مر حاجیان را در حجاز                          در خراسان خلق را هر روزه حجّ اكبر اســـــت

 

خانه حق را اگر خواهى بپو راه حجــــــــاز                            ور بخواهى صاحب آن خانه در این كشور است

 

اندرین عیدى كه ملت را همه فرّ و بهـــــا                              از نو آیین ســــــنّت پاك خلــــــیل آزر اســــــت

 

سعى تو مشكور باد و حجّ تو مبرور بـــاد                             در حریمى كز شرافت كعبه را تاج سر اســــــت

 

 

                               فرارسیدن عید سعید قربان، عید ایمان، عید معرفت،    

 

 عید توحید و خداشناسی را به همه دوستان تبریک می گویم…    

    ادامه مطلب


[ یک شنبه 1 آذر 1388  ] [ 11:45 ب.ظ ] [ محمد معزی زاده ]

لوگو وبلگ منتظران ظهور فرج

لوگوی ما